Privacyverklaring Hoofnerd Academy


De onderneming hecht veel belang aan uw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U treft daarom hieronder ons privacybeleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen de onderneming en de (potentiële) klanten evenals op haar dienstverleners.  1. De verwerker van uw gegevens


De onderneming Tanna Schuite – Hoofdnerd Academy (hierna “de verwerker”) is een eenmanszaak naar Belgisch recht met adres te 9506 Geraardsbergen, Sperrestraat 11.


De eenmanszaak staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0607.908.205. Het e-mailadres van de dienstverlener is info@hoofnerd.nl.


De verwerker is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kan met ons contact opnemen via de gegevens zoals weergegeven in dit artikel. 1. Over welke gegevens gaat het?


Wanneer u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op de website, dan worden uw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die u ons meedeelt door ons verzameld. 


Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens ons worden meegedeeld door derden in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders wanneer u een online betaling doorvoert.  1. Voorwaarden 


In volgende gevallen worden uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits uw expliciete toestemming,

 • indien dit nodig is om een door u gevraagde dienst te verlenen/goed te bezorgen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.  1. Voor welk doel? 

Het gaat in het bijzonder en in eerste instantie over het gebruik van uw gegevens in het kader van de dienstverlening. Daarnaast kunnen uw gegevens eveneens gebruikt worden voor marktonderzoek, productontwikkeling en gepersonaliseerde advertenties.


Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van de verwerker. Het kan gaan over aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes. Het kan eveneens gaan over gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van eerdere bezoeken aan onze website en op basis van cookietechnieken. Dit kan alleen wanneer we jouw toestemming voor het plaatsen van cookies hebben ontvangen. 1. Duur? 


Uw gegevens worden zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw gegevens kunnen mogelijks ook voor andere doelen worden opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak. Ingeval u een klantenaccount hebt aangemaakt en u verwijdert deze, dan verwijderen wij al uw gegevens. 1. Hoe worden uw gegevens beveiligd?


De verwerker is zodanig georganiseerd dat uw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet de verwerker bijvoorbeeld in een wachtwoord-beveiligde IT. Ook worden er andere technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of de verspreiding ervan door onbevoegde personen. 1. Worden er gegevens gedeeld met derden?


Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van de verwerker. Het gaat dan bijvoorbeeld over verkooppartners, over distributie- en logistieke partners. Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.


Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden, met uw uitdrukkelijke toestemming.  1. Welke rechten heeft u?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heeft u volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van uw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar en

 • recht op overdraagbaarheid. 


U kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met ons. Dit kan schriftelijk per e-mail of per post aan het adres zoals bepaald in puntje 1 van huidig privacybeleid. Binnen een termijn van vier weken wordt u per kerende gecontacteerd. 


Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behalve indien uw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan uw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van uw verzoek.  1. Klachtmogelijkheden


Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met ons contact opnemen en heeft u ook de mogelijkheid om:

 • u te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. U kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of

 • indien u schade lijdt, kan u zich wenden tot de bevoegde rechtbank.  1. Slotbepaling


De verwerker behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. U kan de meest recente versie van het privacybeleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.