Algemene Voorwaarden Hoofnerd Academy

Algemene voorwaarden en informatie – verkoop van diensten


§1.

De klant erkent de hiernavolgende voorwaarden en informatie te hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst. De hiernavolgende voorwaarden en informatie maken deel uit van elke overeenkomst die tussen de dienstverlener Tanna Schuite – Hoofdnerd Academy, met adres te 9506 Geraardsbergen, Sperrestraat 11 (hierna “de dienstverlener”) en de klant wordt gesloten. De klant aanvaardt de voorwaarden uitdrukkelijk en voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.§2.

De dienstverlener is een eenmanszaak naar Belgisch recht met adres te 9506 Geraardsbergen, Sperrestraat 11. De eenmanszaak staat gekend in het Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0607.908.205. Het e-mailadres van de dienstverlener is info@hoofnerd.nl.§3.

De dienstverlener kan door de klant voor geen enkele schade, verlies of kosten worden aangesproken dan diegene die rechtstreeks voortvloeit uit of het gevolg is van een zware fout of opzet bij de uitvoering van de overeenkomst door de dienstverlener.


De dienstverlener zal zich voor haar aansprakelijkheid tegenover de klant en ten opzichte van derden verzekeren bij een gunstig gekende verzekeringsmaatschappij. 


De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van overeenkomst ingeval van overmacht. §4.

De inhoud van de website van de dienstverlener is louter informatief en doet geen contractuele relatie ontstaan. Ondanks de inspanningen om de inhoud van de website te actualiseren, kunnen sommige gegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn. De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Door het gebruik van de website gaat de klant ermee akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is op de inhoud van de website. 


De dienstverlener is niet aansprakelijk voor:

  • het gebrekkig functioneren van de website;

  • voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of handelingen van derden met betrekking tot de website en

  • websites van derden waarnaar de bezoekers van de website zouden worden verwezen.§5.

De prijzen vermeld op datum van het aangaan van de overeenkomst bestelling zijn van toepassing. De vermelde prijs is de totale prijs, waarin het gehanteerde BTW-tarief van 21% begrepen is.


De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd: cash, debet.


§6.

De facturen dienen binnen de 8 (acht) kalenderdagen vanaf de datum van de verzending schriftelijk te worden geprotesteerd aan het adres van de dienstverlener (opgenomen in artikel 2 van deze algemene voorwaarden) met opgave van de reden(en) van protest. De factuur is betaalbaar binnen de 30 (dertig) dagen vanaf de datum van de verzending op het rekeningnummer vermeld op de factuur met bijgaand van de mededeling die op de factuur staat. 


Bij gebreke aan betaling binnen de voormelde termijn zijn er van rechtswege interesten aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 1,5 % (indien van toepassing conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) verschuldigd op het openstaand saldo evenals een schadebedrag van 10 % met een minimum van 50,00 euro per factuur. 


Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de dienstverlener, is deze een schadevergoeding ten opzichte van de klant op dezelfde wijze verschuldigd. (*)


(*) Enkel geldig wanneer de klant een consument is in de zin van Boek VI WER. Lid 3 van artikel 8 van deze algemene voorwaarden is aldus niet van toepassing op klant die als onderneming beroep doet op de dienstverlener. 


Bij gebrek aan betaling behoudt de dienstverlener zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de opschorting van de dienstverlening toe te passen.§7.

In het kader van een overeenkomst op afstand beschikt de consument over een herroepingstermijn van 14 (veertien) dagen. Gedurende deze periode wordt de dienst niet geleverd, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk de toestemming geeft. In dat geval kan de herroeping niet meer wanneer de volledige dienst werd geleverd. Wanneer slechts een deel van de dienst werd geleverd, kan de overeenkomst wel herroepen worden, doch kan de dienstverlener het terug te betalen bedrag verminderen met de waarde van de reeds geleverde prestaties.


Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend aan de hand van het modelformulier dat aan deze voorwaarden gehecht is. Het modelformulier wordt ter post of per e-mail verstuurd naar het adres dat opgegeven is in artikel 2 van deze algemene voorwaarden. 


De terugbetaling gebeurt op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Wanneer de betaling gebeurde met een cadeaubon, gebeurt de terugbetaling eveneens aan de hand van een cadeaubon.§8.

De dienstverlener gaat een middelenverbintenis aan om de aangeboden dienst te laten plaatsvinden. Ingeval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers enzovoort) kan de dienstverlener een geplande opleiding annuleren of de opleiding verplaatsen naar een ander moment of datum. Bij annulering zal de betaling van de klant teruggestort worden indien gewenst zonder interest of andere vergoeding. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de spreker van een opleiding te wijzigen indien dit noodzakelijk is.§9.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen mag de inhoud en de documentatie van een door de dienstverlener aangeboden opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van de opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van de dienstverlener.§10.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn van toepassing op elk geschil dat uit de overeenkomst zou voortvloeien. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 


§11.

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen niet aan. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


  • Aan [hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst(en) herroep/herroepen (*) ……………………………… 


  • Besteld op (*)/Ontvangen op: (*)…………………………………………………………


  • Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………… 


  • Adres consument(en): …………………………………………………………………… 


  • Datum …………………… 


  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


……………………………………………………………………………………………


(*) schrappen wat niet past